• හදවත් සැත්කම් ,ස්වභාවික විපත් ,හදිසි අනතුරු ඇතුළු ඕනැම ලෙඩ රෝගයකට සහ ඔබගේ ඕනැම හදිසි අවස්ථාවකට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කරදිම.

  ඔබගේ පන්සල,පල්ලිය ,කෝවිල ,පාසල,ගමෙ පාර ගොඩනැගිමට හෝ ප්‍රතිසංස්කරණයට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කරදිම.
  ඔබගේ සහයට 80 කට අධික අපගේ නියෝජිත ජාලයක් දිවයින පුරා.
  ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන්න
 • Let us raise funds for any illnesses and emergencies you may have, including heart surgery, natural disasters and accidents.
  We can help you with the construction or renovation of your temple, church, kovil, school, village road by fundraising!

  More than 80 of our agents around the country for your help
  Explore Projects
 • பாதிப்பை ஏற்படக்கூடிய ஏதேனும் இயற்கை பேரிடர்கள், விபத்துக்கள், இருதய அறுவை சிகிச்சை போன்ற நோய்கள் உட்பட எந்தவொரு அவசரத்திற்கும் உங்களுக்காக நிதி திரட்டுதல்.

  தேவாலயம், கோவில், பள்ளி உள்ளிட்ட மத ஸ்தானங்களையும் உள்ளூர் போக்குவரத்து சாலைகளை அமைக்க அல்லது புனரமைக்க நிதி வழங்குதல்.
  உங்கள் உதவிக்காக நாடு முழுவதும் வலையமைப்பில் 80 க்கும் மேற்பட்ட எங்கள் முகவர்கள்.
  திட்டங்களை ஆராயுங்கள்

Browse by Categories

Discover projects just for you and get great recommendations when you select your interests.

Explore Our Projects

Discover projects just for you and get great recommendations when you select your interests.

Ideas to Get You Started

To help those in need

Take a few minutes today and do someone else’s favor. It could be a small thing or the beginning of something big. Draw a smile on someone’s face.

Take part in a charity event

We all know that helping hands to others sounds amazing. In fact, there is scientific evidence too that helping others will boost your mood to happy and it will make you feel happier

Take Action Emergency

There may be times when your friend or family member needs to seek help more urgently, Let’s help them by fast fund raising

Celebrate an occasion

Mark a special occasion like a birthday or a wedding by donating rather than gifts.

Mission

Fundmesrilanka inspire the desperate who are full of determination through the help of successful people while changing the way of giving and receiving.

To inspire the desperate

Your Story Starts Here

Find a cause you believe in and make good things happen
Scroll to top